މިންޖުވާން މުޒާހަރާ، ރޭގަނޑު މަތިން

27 ނޮވެމްބަރު 2015: އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު ފެށި "މިންޖުވާން" މުޒާހަރާ: މި މުޒާހަރާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިންސުރެ ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ފެންނަ އަދަދުތަކާ ގާތަށް ވެސް މިން އެއްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
27 ނޮވެމްބަރު 2015: އެމްޑީޕީން މިއަދު ހަވީރު ފެށި "މިންޖުވާން" މުޒާހަރާ: މި މުޒާހަރާއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިންސުރެ ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ފެންނަ އަދަދުތަކާ ގާތަށް ވެސް މިން އެއްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު