ކިކް ސްޓާޓް، ހެކަތަން 2015

28 ނޮވެމްބަރު 2015: ކިކްސްޓާޓުން ބޭއްވި ދެ ވަނަ ހެކަތޯން: އިއްޔެ ނިންމުނު ހެކަތޯންގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިވެލޮޕަރުން ބައިވެރިވެ، ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްކޮށް ހުށަހަޅައިދިނެވެ. ހެކަތޯން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ހެކަތޯން އަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނުނު މުބާރެއް ކަމަށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
28 ނޮވެމްބަރު 2015: ކިކްސްޓާޓުން ބޭއްވި ދެ ވަނަ ހެކަތޯން: އިއްޔެ ނިންމުނު ހެކަތޯންގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިވެލޮޕަރުން ބައިވެރިވެ، ތަފާތު އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްކޮށް ހުށަހަޅައިދިނެވެ. ހެކަތޯން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ހެކަތޯން އަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނުނު މުބާރެއް ކަމަށް -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު