ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކުރުން

މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު
މާލެ، 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ކޮމިއުނިޓީ އާބަން ފާމިން" މަޝްރޫއު އިއްޔެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފަ އެވެ. މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އެވެ. މިއީ ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ޔޫއެންޑީޕީއާއި އެޗްޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މިމަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުޅުމާލޭގެ އެއް ސަރަހައްދަކުން 16 ބިން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު އެ ބިންތަކަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނެގުމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ކުރިން ބިން ލިބުނު މީހުންނަށް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީއާއި އެގްރޯ ނެޓުން ވަނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ހާއްސަ ތަމްރީން ތަކެއް ވެސް ދީފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަދަ މަޝްރޫއެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް އެ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުން ބިނާކުރުމާއި އެކު ބަޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހްމަދު