ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަަރައްގީކުރުން

މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލެ، 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 -- ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކާނިވާ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަނީ މާލޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޕާކިން ޒޯނާއި އެކު އެވެ. އެގޮތުން އެ ޒޯންގައި މަދުވެގެން 500 ސައިކަލާއި 55 ކާރަށް ޕާކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކާއި ޓްރެފިކް ނިޝާންތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.