ރައިވެރިބޭ މައިޒާން ހުޅުވުން

29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި -- އަވަސް ފައިލް ފޮޓޯ
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު
29 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕާކް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި: ރައިވެރިބޭ މައިޒާގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ސަމާނާއި ތަންތަނާއި ދެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން ހިމަނާފައި ވެއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި މަސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރި މައިޒާނުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުސްތޮފާ ރަޝީދު