މާލެ، ހުޅުމާލެ ބްރިޖްގެ ޑިޒައިން

30 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖް، "ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް" ގެ ޑިޒައިން ވީޑިއޯއިން ކެޕްޗާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތައް: ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގެ އިދާރީ ތައްޔާރީތައްވެ ނިމި، ޓީމްތައް މޮބިލައިޒްވާން ފަށާފައިވާއިރު ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ނޫނީ 20 ވަނަ ދުަވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ --
30 ނޮވެމްބަރު 2015: މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖް، "ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް" ގެ ޑިޒައިން ވީޑިއޯއިން ކެޕްޗާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތައް: ބްރިޖްގެ މަސައްކަތުގެ އިދާރީ ތައްޔާރީތައްވެ ނިމި، ޓީމްތައް މޮބިލައިޒްވާން ފަށާފައިވާއިރު ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15 ނޫނީ 20 ވަނަ ދުަވަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ --