ކްރޫޒް ލައިނާއެއް މާލެ އައުން

ރިޖެންޓް ސެވަން ސީސް ކުންފުނީގެ ލަގްޒަރީ ކުރޫޒްލައިނާއެއް މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން: މި ކޫރްޒްލައިންގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓުވަރިސްޓުން މާލެއަށް ފޭބި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު
ރިޖެންޓް ސެވަން ސީސް ކުންފުނީގެ ލަގްޒަރީ ކުރޫޒްލައިނާއެއް މިއަދު ހެނދުނު މާލެއަށް ބަނދަރުކުރުން: މި ކޫރްޒްލައިންގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓުވަރިސްޓުން މާލެއަށް ފޭބި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މޫސާ ރަޝީދު