އާ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހުވާކުރެއްވުން

ޕޮލިސް ހިންގެވުން ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލު ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރުން: އަރީފް ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާކަން ވެސް ކުރައްވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފިސް
ޕޮލިސް ހިންގެވުން ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލު ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރުން: އަރީފް ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާކަން ވެސް ކުރައްވާފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފިސް