މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ.
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް ހަ މަސް ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރޭ ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުއި ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ، ދިދަ އަދި އާ ޔުނިފޯމެއް ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފަ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާ ލޯގޯ އިން ރަމްޒު ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭ ހަ އަވަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފޮތް ވަނީ ނެރެފައެވެ. ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލް