ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން

މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ، 30 ނޮވެމްބަރު 2021 -- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފާއިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އޮތް ހުކުމް އިއްވުމުގެ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކުރިމަތީގައި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިއްބެވެ. ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ނޮވެމްބަރު 28. 2019 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވީ ގއ. ވޮޑަމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަނީ ލޯންޑާކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މިހާރު ވަނީ މަނީލޯންޑާ ކުރުމުގެ އިތުރު ދެ ދައުވާ ވެސް އުފާލާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ | އަވަސް