އުރީދޫ ކޭބަލް ޔޫރަޕުން ކުޅުއްފުއްޓަށް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ޔޫރަޕް ގުޅުވާލަދޭ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ އުރީދޫން މިއަދު އިއުލާނު ކުރަނީ. "ޕީސް" ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ސިންގަޕޫރާއި ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ރަށް ތަކެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އުރީދޫ އިން ކުޅުދުއްފުށި މިކަމަށް ހިޔާރުކޮށްފައިވަނީ ޑޭޓާ ޓްރެފިކަށް އިތުރު ދޮރުތައް ހުޅުވައިލަދީ، ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތަކާއި މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގަ އެވެ.-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހުމާމް އަހުމަދު