ނުކުޅެދުންތެރިން އާސަންދައިގެ ވަޒީފާއަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބާރުވެރިކޮށް، ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، 11 ފަރާތަކަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ވަނީ އެއޮފީހުގެ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިން ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަޒީފާ ދީފަ އެވެ. އަދި މިއަދު ވަނީ ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތްތައް އޮފީހަށް ނެރެ އެމީހުންނަށް ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަށް ކިޔާދީ އެހެން މުވައްޒިފުންނާ ބައްދަލު ކުރުވާފަ އެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ބާރުވެރިކޮށް، ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، 11 ފަރާތަކަށް އާސަންދަ އޮފީހުން ވަނީ އެއޮފީހުގެ ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިން ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަޒީފާ ދީފަ އެވެ. އަދި މިއަދު ވަނީ ވަޒީފާ ލިބުނު ފަރާތްތައް އޮފީހަށް ނެރެ އެމީހުންނަށް ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަށް ކިޔާދީ އެހެން މުވައްޒިފުންނާ ބައްދަލު ކުރުވާފަ އެވެ.