ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ހަނދާންތައް

ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލުމުން އެކަމުގެ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލުމުން އެކަމުގެ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލުމުން އެކަމުގެ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލުމުން އެކަމުގެ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލުމުން އެކަމުގެ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލުމުން އެކަމުގެ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސްރީލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ އުފުލައިލުމުން އެކަމުގެ އުފާފާޅު ކުރަނީ: މިއީ ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ދިއްލީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޝާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އިންޑި އާއި އަފްގާނިސްތާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ދިއްލީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޝާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އިންޑި އާއި އަފްގާނިސްތާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ދިއްލީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޝާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އިންޑި އާއި އަފްގާނިސްތާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ދިއްލީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޝާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އިންޑި އާއި އަފްގާނިސްތާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ދިއްލީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޝާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އިންޑި އާއި އަފްގާނިސްތާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ދިއްލީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޝާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އިންޑި އާއި އަފްގާނިސްތާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ދިއްލީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ޝާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އިންޑި އާއި އަފްގާނިސްތާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ކަތަމަންޑޫގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގައި އަފްގާނިސްތާނާއި އިންޑިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗް: އެފްގާނިސްތާން އެ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ވަނީ ހޯދާފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް