ސީސީއެސްސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުން

21 ޑިސެމްބަރު 2015: ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ އާ ސްޓެރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކުރުމަށާއި ފަސް އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ: މި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށް ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސަރުކާ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ސްމާޓް އެފިސެންޓްކޮށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ވަޑައިގެންފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
21 ޑިސެމްބަރު 2015: ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަންގެ އާ ސްޓެރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކުރުމަށާއި ފަސް އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ: މި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށް ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސަރުކާ އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ސްމާޓް އެފިސެންޓްކޮށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ވަޑައިގެންފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް