ރައީސް ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔާ ނާއިބު ރަައީސް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުން

މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2022 -- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ހުވާ ކުރެއްވީ ފަތިހު 5:50 ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ. މީޑިއާތަކަށް ދައުވަތު ނުދީ ކުރިއަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިބާ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ހާމަކުރެއްވީ ރޭ 9:14 ގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހެނދުނު އެމަނިކުފާނުގެ ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2022 -- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ހުވާ ކުރެއްވީ ފަތިހު 5:50 ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ. މީޑިއާތަކަށް ދައުވަތު ނުދީ ކުރިއަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިބާ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ހާމަކުރެއްވީ ރޭ 9:14 ގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހެނދުނު އެމަނިކުފާނުގެ ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2022 -- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ހުވާ ކުރެއްވީ ފަތިހު 5:50 ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ. މީޑިއާތަކަށް ދައުވަތު ނުދީ ކުރިއަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިބާ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ހާމަކުރެއްވީ ރޭ 9:14 ގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހެނދުނު އެމަނިކުފާނުގެ ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2022 -- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ހުވާ ކުރެއްވީ ފަތިހު 5:50 ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ. މީޑިއާތަކަށް ދައުވަތު ނުދީ ކުރިއަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިބާ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ހާމަކުރެއްވީ ރޭ 9:14 ގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހެނދުނު އެމަނިކުފާނުގެ ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މާލެ، 25 ފެބްރުއަރީ 2022 -- ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ހުވާ ކުރެއްވީ ފަތިހު 5:50 ގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް ހުވާލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ. މީޑިއާތަކަށް ދައުވަތު ނުދީ ކުރިއަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިބާ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބު ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ހަވާލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ހާމަކުރެއްވީ ރޭ 9:14 ގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހެނދުނު އެމަނިކުފާނުގެ ތައިރޮއިޑް އޮޕަރޭޝަން ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ