ޑްރައިވަރުންގެ ވެހިކަލް ބުރާއެކު ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުން

ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، 10 މާޗް 2021 -- ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައި ނުވާތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައި ފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން ރޭ ވަނީ ވެހިކަލް ބުރެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ވެހިކަލް ބުރު ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވާފައެވެ. ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލި ހައިވޭ ހުޅުމާލެއިން ފެށޭ ސަރަހައްދުން ވެހިކަލް ބުރު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިންކާރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހައިވޭގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ. -- ހުސައިން ސާމީ | އަވަސް