ރާއްޖެ - ބޫޓާން މެޗް

ސާފު ސުޒްކީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ-ބޫޓާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް: މި މެޗްގައި ރާއްޖެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ފެށުން ވަނީ ރަނގަޅުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ސާފު ސުޒްކީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ-ބޫޓާން ބައްދަލު ކުރި މެޗް: މި މެޗްގައި ރާއްޖެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ފެށުން ވަނީ ރަނގަޅުކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް