ރާއްޖެ- ބަންގާޅު މެޗް

ބަންގާޅާ އެކު ރާއްޖެ މިއަދު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން: ރާއްޖެއަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނަސް 3-1 އިން ބަންގާޅު ވަނީ ބަލިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް
ބަންގާޅާ އެކު ރާއްޖެ މިއަދު ބައްދަލު ކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން: ރާއްޖެއަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނަސް 3-1 އިން ބަންގާޅު ވަނީ ބަލިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް