ރޯދަ އާއި ބާޒާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 9، 2022 : ރޯ ދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނު އިރު ވެސް މާލޭ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ފިޔަވައި ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްވެސް ހުރީ އެއްވަރެއްގައި އަގުތައް ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެހެން ރޯދަ މަސްތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ބާޒާރައި މާރުކޭޓްތަކުގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑައިރު ބާޒާރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުން ގެނެސްފައިވާ ބާވަތްތައް ވެސް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަ ވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް