އިއްޔެ މާލޭގެ އެކި ދިމާއިން

މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: އިއްޔެ މާލެއަށް އިރު އޮސެމުން ދިޔަވަގުތު މަޖީދީ މަގުގެ މަންޒަރެއް: ރޯދަ މަހު އިރު އޮއްސޭ ވަގުތާއި ހަވީރު ވަގުތުވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި މީހުން މަދެއް ނުވޭ -- އަހުމްދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: މާލޭގެ ހެންވޭރު އުސްފަސްގަނޑުގައި މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގުޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުޑަކުދީން ގޮވައިގެން ގޮސް މީހުން ގުޑި އަރުވާ ހަދާ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: މާލޭގެ ހެންވޭރު އުސްފަސްގަނޑުގައި މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ގުޑި އަރުވަނީ: ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުޑަކުދީން ގޮވައިގެން ގޮސް މީހުން ގުޑި އަރުވާ ހަދާ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: މާލޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޖަމާވެފައިވާ ކޮތަރުތަކަށް ކާން ދިނުމާއި ކޮތަރުތަކާއެކު ފޮޓޯ ނެގުމަކީ ވެސް ރޯދަ މަހު ހަވީރު ބައެއް އާުއިލާތަކުން ކުރާ ކަމެއް -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: އިއްޔެ މާލެއަށް އިރު އޮސެމުން ދިޔަވަގުތު މާލޭގެ މަގެއްގެ މަންޒަރެއް: ރޯދަ މަހު އިރު އޮއްސޭ ވަގުތާއި ހަވީރު ވަގުތުވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި މީހުން މަދެއް ނުވޭ -- އަހުމްދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: މާފަންނު ރަސްފަންނުގައި ގުޑި ވިއްކާ މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުޑަކުދީން ގޮވައިގެން ގޮސް މީހުން ގުޑި އަރުވާ ހަދާ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: މާފަންނު ރަސްފަންނުގައި ގުޑި ވިއްކާ މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ރޯދަ މަހު މާލޭގެ ވަރަށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުޑަކުދީން ގޮވައިގެން ގޮސް މީހުން ގުޑި އަރުވާ ހަދާ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: ރޯދަ މަހު ހަވީރު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ އެއްގަމު ތޮއްޓާއި ކަނޑުތޮށިގަނޑު މަތީގައި މީހުން މަސްބާނަ ތިބޭ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: މީހަކު އޭނާގެ ބައިސްކަލްގައި ހަމެއް އުފުލަނީ: ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައިވެސް ބުރަ މަސަތްކަތުގައި ބިދޭސީން އުޅޭ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 10، 2022: އެންމެ ފަހުން ނަމާދު ކުރަން ފެށި ސަލްމާން މިސްކި: މި ރޯދަ މަހު މި މިސްކިތަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ނަމާދަށް ދޭ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް