ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން

މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 14، 2022: މިއަހަރު މާލޭގައި ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކަން ހުޅުވާޅުމުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ: މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދު ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް