މިސްކިތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުން

މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 13، 2022: ރޯދަ މަހުގާ ރޯދަ ވީއްލުން މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ވެސް އޮވެ އެވެ. ބައެއް މިސްކިތް ތަކުގެ ސުފުރާ މަތީގައި ވަރަށް ގިނަ ބާވަތްތައް ވެސް ހުރެއެވެ. މިސްކިތް ތަކުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ދިވެހިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ބައިވެރި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. އިރުއޮއްސޭ ގަޑީގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިސްކިތުގައި ރޯއްދަ ވީއްލަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް