"ދީނުގެ އަޑު" އިފްތިތާހު ކުރުން

29 ޑިސެމްބަރު 2015: ޕީއެސްމްގެ ދީނީ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް "ދީނުގެ އަޑު" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަދު ބޭއްވި އެ ހަފުލާގައި ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ލޯންޗްކޮށް ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން. މި ހަފުލާގައި ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިންނާއި އަޑާއި ޓީވީގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
29 ޑިސެމްބަރު 2015: ޕީއެސްމްގެ ދީނީ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް "ދީނުގެ އަޑު" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާ: މި އަދު ބޭއްވި އެ ހަފުލާގައި ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ލޯންޗްކޮށް ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން. މި ހަފުލާގައި ޕީއެސްއެމްގެ އިސްވެރިންނާއި އަޑާއި ޓީވީގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް