ރައީސް ސޯލިހް ހިންނަވަރުގައި

ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.
ޅ. ހިންނަވަރު، 22 އޭޕްރީލް 2022: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންނެވީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައެވެ. ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކަށް ވުމުން ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ ހިންނަވަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހިންނަވަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.