ރޯދަ ބާޒާރު

މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ.
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޭޕްރީލް 24، 2022: މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގެ ފިހާރަތަކާއި ފިހާރަތަކުގެ ބޭރާއި ތަޅުން މަތީގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ މީހުން ތިބެ އެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާއިރު އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކާ ހުރިހާތަނެއްގައިވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ޖަމާވެފައި އޮވެއެވެ. ރޯދަ މަހާއެކު އެފަދަ ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވި ނަމަވެސް ގަންނަން މީހުން މަދެއް ނުވެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް