ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް

މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ އޭޕްރިލް 26، 2022: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ރީތި އަދި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތަކީ ސައުދީގެ ރަސްގެފާންގެ އެހީގައި ބިނާކުރެވިފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތެވެ. މި މިސްކިތް ހުޅުވީ މި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށެވެ. އަދި ހުޅުވާފައި ވަނީ ދެ ފްލޯ އެވެ. ދެވަނަ ފްލޯ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރުމަށެވެ. ޖާގަ ތަނަވަސް ހިތްގައިމު މި މިސްކިތް ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. ފޮޓޯ -- އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް