ރައީސް ސޯލިހް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން

މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.
މާލެ، 2 މެއި 2022 -- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ދިޔަ މީހުންނާ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އީދު ސަލާމް ކުރައްވާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވާފައެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މާފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ. އީދުގެ މި މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލިއާގެވެސް ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައެވެ.