މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިއްސާރަ

މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 5 މެއި، 2022: މިދުވަސްވަރަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު ތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރަ ކުރިޔަށްދާ ދުވަސްވަރެކެވެ.މިކަމުގެ ސަބަބުން މޫސުން ގޯސްވެ މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އެލާޓް ނެރި ދަތުރުކުރުމުގާ ސަމާލުވުމަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތައް ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން ފެންބޮޑުވެ ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުދަނގޫވެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގާ އުދަނގޫތަކާ ކުރިމަތި ލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. -- އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް