ހިޔާ އަވަށުގެ ދިރިއުޅުން

ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، މެއި 9، 2022: ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތައް ހިޔާ އަވަށުގައި ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގެ ދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ދަތިކަމާއި ޓަވަރުތަކުގެ ލިފްޓު ގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުގައި އަޑުއުފުލަނީ ކުލީގެ މައްސަލަ އެވެ. މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ ކުލި އެއީ އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ނޫންކަމަށް ފްލެޓް ލިބުން ފަރާތްތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅުވައި އެކި ކަހަލަ އިހުތިޖާޖުތައްވެސް ކުރެ އެވެ. ހިޔާ އަވަށުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހިރަފުހާއި ސިމެންތީގެ އަސަރު ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ މައްސަލަ ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. -- އަހުމަދު މުއާޒު | އަވަސް