ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން

ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް
ހުޅުމާލެ، މެއި 12، 2022: ބީއެމްއެލް ވައު ކިޑްސް ރަން: މި ދުވުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ޓީއެފްޖީއާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްއިން ކުޑަކުދިންނަށް ބާއްވާ ދުވުމެއް: މި ދުވުމުގައި މި އަހަރުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް