އާ އަހަރުގެ މިއުޒިކް ޝޯ

1 ޖެނުއަރީ 2015: އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ އާއި ހަވާއެރުވުން: ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އިޔާ 2015 ގެ ގޮތުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގައި ޕާކިސްތާނަށް އުފަން ބޮލީވްޑުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް އާއި އިންޑިއާގައި ޝޯ ހުށަހަޅައިދޭ ފަންނާނު، ހުސެއިން ބައިވެރިވެރިވި އިރު މި ޝޯ ބަލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަލިމަސް ކާނިވަލަށް ޖަމާވި -- ފޮޓޯ: އަވަސް
1 ޖެނުއަރީ 2015: އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ އާއި ހަވާއެރުވުން: ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އިޔާ 2015 ގެ ގޮތުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގައި ޕާކިސްތާނަށް އުފަން ބޮލީވްޑުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާތިފް އަސްލަމް އާއި އިންޑިއާގައި ޝޯ ހުށަހަޅައިދޭ ފަންނާނު، ހުސެއިން ބައިވެރިވެރިވި އިރު މި ޝޯ ބަލަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަލިމަސް ކާނިވަލަށް ޖަމާވި -- ފޮޓޯ: އަވަސް