ބީއެމްއެލް އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ، މެއި 30، 2022: ބީއެމްއެލް އިން ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48ރ. ބަހަން ނިންމާފަ، ހިއްސާއަކަށް 35ރ. ގެ ރޭޓުން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 188.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 30، 2022: ބީއެމްއެލް އިން ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48ރ. ބަހަން ނިންމާފަ، ހިއްސާއަކަށް 35ރ. ގެ ރޭޓުން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 188.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 30، 2022: ބީއެމްއެލް އިން ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48ރ. ބަހަން ނިންމާފަ، ހިއްސާއަކަށް 35ރ. ގެ ރޭޓުން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 188.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 30، 2022: ބީއެމްއެލް އިން ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48ރ. ބަހަން ނިންމާފަ، ހިއްސާއަކަށް 35ރ. ގެ ރޭޓުން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 188.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 30، 2022: ބީއެމްއެލް އިން ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48ރ. ބަހަން ނިންމާފަ، ހިއްސާއަކަށް 35ރ. ގެ ރޭޓުން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 188.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 30، 2022: ބީއެމްއެލް އިން ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48ރ. ބަހަން ނިންމާފަ، ހިއްސާއަކަށް 35ރ. ގެ ރޭޓުން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 188.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 30، 2022: ބީއެމްއެލް އިން ރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 48ރ. ބަހަން ނިންމާފަ، ހިއްސާއަކަށް 35ރ. ގެ ރޭޓުން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 188.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން