އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން
މާލެ، މެއި 31، 2022: އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 65ރ، ބަހަން ނިންމާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު އަޒާން