ފިޔޯރީ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ޗެއާމަން އަހްމަދު މައުސޫމް އަދި ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ގދ. ފިޔޯރީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައިފަ. މި ދަތުރުގައި ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވައި، މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް