މާފުށީގައި ހަވާއާއި އެކު ފޯރިގަދަ ޝޯއެއް

މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން އޮތުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން އޮތުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން އޮތުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާފުށި، ޖުލައި 10، 2022: ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރަން މާފުށީގައި ބޭއްވި އީދު ޝޯ: މި ޝޯގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރި، މި ޝޯގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ހަވާ އެރުވުން -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޒާން | އަވަސް