އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

7 ޖެނުއަރީ 2016: ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާ ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ: އެ ޖަލްސާގައި މިިދިއަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ހޯދި ކާމިޔާބީ ހިއްސާކޮށް ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުންއޮތް -- ފޮޓޯ: އަވަސް
7 ޖެނުއަރީ 2016: ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާ ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ: އެ ޖަލްސާގައި މިިދިއަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ހޯދި ކާމިޔާބީ ހިއްސާކޮށް ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުންއޮތް -- ފޮޓޯ: އަވަސް