ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް

ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް: މި އެވޯޑްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކަން ޓީވީ ޝޯ 'ކުއަންޓިކޯ" އިން އެންމެ ފޭވަރިކްޓް އެކްޓްރެސްއަކަށް ހޮވުނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ދައްކަން ފެށި މިސީރީސްއިން ޕްރިޔަންކާ އަށް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ފެވަރިޓް އެކްޓްރެސް އިން އަ ނިއު ޓީވީ ސީރީޒްގެ ކެޓަގަރީންނެވެ.
ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑަކީ އެމެރިކާގައި ބާއްވާ އެންމެ މަގްބޫލު އެއް އެވޯޑު ޝޯއެވެ. އާންމުންގެ ވޯޓާއެކު މިފަހަރުވެސް ވަނީ ހޮލީވުޑްގެ ގިން މަގްބޫލު އެކްޓަރުން މިއެވޯޑު ހޯދާފައެވެ.
ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް: މި އެވޯޑްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް އޭނާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ އެމެރިކަން ޓީވީ ޝޯ 'ކުއަންޓިކޯ" އިން އެންމެ ފޭވަރިކްޓް އެކްޓްރެސްއަކަށް ހޮވުނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ދައްކަން ފެށި މިސީރީސްއިން ޕްރިޔަންކާ އަށް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ފެވަރިޓް އެކްޓްރެސް އިން އަ ނިއު ޓީވީ ސީރީޒްގެ ކެޓަގަރީންނެވެ.