ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ތައްޔާރުވުން

މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 06، 2022: ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭނެ އެވެ. ސްކޫލުތަކަކަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޗާންދަނީ މަގުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިން ހިންގި އިމާރާތުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާ ފޮތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގުދަންކޮށްފަ އެވެ. އަވަސްގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު އެތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު އަދިވެސް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ގުދަނުގައި ހުއްޓެވެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ގެންދަނީ ފޮތްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް