އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން

މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމްއައިޓީ) އާއި މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކީ ފަންނީ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު އެވެ. އެމްއައިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕްރޮގްރާމް އާދަމް ހަލީމް އެވެ. -- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ