އުގައިލްގެ "ސިއްހީ ހަދިޔާ" އިފްތިތާހު ކުރުން

9 ޖެނުއަރީ 2016: ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް އަމިއްލަފުޅަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާބެހޭ ގޮތުން ލިޔުއްވި ފޮތް "ސިއްހީ ހަދިޔާ" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮތާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ދިވެހިންހެ ދިރިއުޅުމުގައި ސިއްހަތާބެހޭ ގޮތުން އަޅައި ނުލެވި ހުރި ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ޕްރޮފެސަރު އުގައިލް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި -- ފޮޓޯ: އަވަސް
9 ޖެނުއަރީ 2016: ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް އަމިއްލަފުޅަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާބެހޭ ގޮތުން ލިޔުއްވި ފޮތް "ސިއްހީ ހަދިޔާ" ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮތާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ދިވެހިންހެ ދިރިއުޅުމުގައި ސިއްހަތާބެހޭ ގޮތުން އަޅައި ނުލެވި ހުރި ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ޕްރޮފެސަރު އުގައިލް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި -- ފޮޓޯ: އަވަސް