އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ ދެވަނަ ދުވަސް

މާލެ، އޯގަސްޓް 21، 2022: އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ ދެވަނަ ދުވަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަސާސީ ގަވައިދަށް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ބަރުލަމާނީ ގަރާރަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ދެވަނަ ދުވަހަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނިކޮށް އެންމެ ފަހުވަގުތު އެމަނިކުފާނު އެ ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވާފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމީން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޯގަސްޓް 21، 2022: އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްގެ ދެވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ގޮފިތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ތަކެވެ. އަދި އިސްލާހު ތަކަށް ވޯޓުލުމެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަރުލަމާނީ ބިލު ވަނީ އެންމެ ފަހުވަގުތު އެމަނިކުފާނު އަނބުރާ ގެސްގޮސްފައެވެ.. -- ފޮޓޯ: ޔާމީން މުހައްމަދު | އަވަސް