ހުޅުމާލޭގެ ކޮންޓެއިނާ ޕާކް

ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް
ހުޅުމާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 04، 2022: ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ކޮންޓެއިނާ ޕާކަކީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓަކަށް ހަދާ ޕާކެކެވެ. މިތަން ތަފާތުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މި ޕާކް ތަަރައްގީކުރަނީ ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ޕާކްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތް އެހާ ތަނަށް ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓެއިނާ ޕާކް ތަރައްގީކުރަނީ ކެފޭ، އެގްޒިބިޝަން ސްޕޭސް އަދި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޯ ވޯކިން ސްޕޭސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ޕާކް ތަރައްގީކުރުމުގެ 98 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާތީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ދަނީ އެތަނާ ހަވާލުުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަޒާން | އަވަސް