ދެކުނު ބަނދަރުގައި ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުން

މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 09، 2022: މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. މިސަރަހައްދުގައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 15 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިކެމަރާތަކުން ބަނދަރުގެ މެރީބްރައުންއާ ވީކޮޅުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނާ ހަމައަށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުންދާނެ އެވެ. މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި މާލެ ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. ކެމަރާ ހަރުކުރުމުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލޭ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސީސީޓީވީ ކެމަރާ ހަރުކޮށް 24 ގަޑިއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް