އދ. ޓީމަކުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވާހަކަދެއްކުން

މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، ސެޕްޓެމްބަރު 22، 2022: މިއީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނާއި މެދު ކުރާ ފަރަގުތަކާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ ކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް މިއަދު ބޭއްވި މައުލޫމާތު ސެޝަނެކެވެ. ރާއްޖެ އިތުރަށް ކުރިއަރާ ދިއުމަށް މިންތީގެ ފަރަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އދ،ގެ ޓީމުން މިބައްދަލުވުމުގައި ގޮވާލި އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް