ބީސީސީން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮޅިތައް

މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް
މާލެ، 18، އޮކްޓޯބަރް 2022: ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޒަމާނީ ގޮޅިތައް -- ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެލައިޑް ބިލްޑިންގްގެ ފުރަތަމަ ތިން ފަންގިފިލާގައި ތަރައްގީކުރި ކިއޮސް ތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކިއޮސް ތަކެކެވެ. މިހާރު ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކިއޮސްކުތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށެވެ. މިތަންތަން ބަލާލުމަށް ބޭނުންވާ އާންމުންނަށް އެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުން ދޭ ފުރުސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ހެދުމާއި، ޕާފޯމިން އާޓްއާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނޭ ކަމުގައި ބީސީސީ އިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އަޒާން | އަވަސް