މަކިޓާގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުން

މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައި މަކީޓާ ސިންގަޕޫރުގެ ރީޖަނަލް ސޭލްސް މެނޭޖަރު ޕްރަމޯދު ޗަންދްރަން މައުލޫމާތު ދެނީ އެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުމަށް މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައި އެސްޓީއޯގެ މާކެޓިން ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް ޕަރްވީން މައުލޫމާތު ދެނީ އެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް
މާލެ، އޮކްޓޯބަރ 19، 2022: އެސްޓީއޯ އިން މަކިޓާ ބްރޭންޑުގެ އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލީ މެންހެޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި "މަކިޓާ ނައިޓް"ގައެވެ. ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކާލި އެވެ. މިގޮތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އާލާތްތަކާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންހިފޭނެ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ ޖަޕާންގެ މަކިޓާގެ ކުންފުނީގެ ރާއްޖޭގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ދައްކާލި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެޓަރި ލައްވައިގެން ބޭނުންކުރާ ފެން ހޫނުކުރާ ޖަގާއި، ވަޔަލެސް ސްޕީކަރާއި، ކޫލާ ބޮކްސްގެ އިތުރުން ގަސްކޮށާ ކަތުރު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ވަނީ މަކިޓާގެ ކޯޑްލެސްގެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައްވެސް ވިއްކަން ފަށާފަ އެވެ. މީގެތެރޭގައި އެކި ރޭންޖުތަކުގެ ބެޓްރީ ބުރުމާ، ބެޓްރީ ކީސް އަދި ބެޓްރީ ކަޓަރުގެ އިތުރުން ބެޓްރީ ހެމާ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ މަކިޓާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: ޔާމިން މުހައްމަދު | އަވަސް