އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާ ފެށުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކިޔެވުން އާއަހަރަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުން: އޮރިއެންޓޭޝަންގައި ޔުނިވަސިޓީގެ ލެކްޗަރާއިންނާއި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކިޔެވުން އާއަހަރަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުން: އޮރިއެންޓޭޝަންގައި ޔުނިވަސިޓީގެ ލެކްޗަރާއިންނާއި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު