ޗެލްސީ އާއި އެވަޓަންގެ މެޗް

16 ޖެނުއަރީ 2016: އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އާއި އެވަޓަން ބައްދަލު ކުރި ވާދަވެރި މެޗު: މި މެޗްގައި އެވަޓަން ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން މެޗުން މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ޗެލްސީ ވަނީ ހަމަހަމަ ކޮށްފައި އަދި އޭގެ ފަހުން އެވަންޓަން ލީޑް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް މެޗްގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގައި ޗެލްސީގެ ކެޕްޓަން ޖޯން ޓެރީ ޖެހި ލަނޑުގެ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި --
16 ޖެނުއަރީ 2016: އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ އާއި އެވަޓަން ބައްދަލު ކުރި ވާދަވެރި މެޗު: މި މެޗްގައި އެވަޓަން ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން މެޗުން މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ޗެލްސީ ވަނީ ހަމަހަމަ ކޮށްފައި އަދި އޭގެ ފަހުން އެވަންޓަން ލީޑް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް މެޗްގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގައި ޗެލްސީގެ ކެޕްޓަން ޖޯން ޓެރީ ޖެހި ލަނޑުގެ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި --