"ސްމާޓް ފޯން ގިވް އަވޭ، އެވްރިޑޭ" ޕްރޮމޯޝަން

18 ޖެނުއަރީ 2016: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ "ސްމާޓް ފޯން ގިވް އަވޭ، އެވްރިޑޭ" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތު ފޯނު ދިނުން: އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން މިމަހު 11 އިން 29 ހަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ދިރާގް ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ހިދުމަތް ހޯދައި ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހު ފޯނެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
18 ޖެނުއަރީ 2016: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ "ސްމާޓް ފޯން ގިވް އަވޭ، އެވްރިޑޭ" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތު ފޯނު ދިނުން: އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން މިމަހު 11 އިން 29 ހަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ދިރާގް ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ހިދުމަތް ހޯދައި ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހު ފޯނެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު