އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ނެރުން

މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާމާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.ލެ
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.
މާލެ، 20، ނޮވެމްބަރު 2022: އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި "ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް" ފޮތް މިއަދު ނެރެދިނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ (އަކޫ) އެެވެ. އަވަސް އިން ވޯލްޑް ކަޕަށް ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެން ނިންމީ މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް އަވަސްގެ ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިނުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ. ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި މުބާރާތާ ގުޅޭ އާންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަދި ވަރަށް ހާއްސަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އިންޓަވިއުތަކެއްވެސް މި ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އަވަސްގެ ކިޔުޓެކް ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތް ބޭނުންވާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ފޮތް ހިލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އަވަސް އިން ތައްޔާރުކުރި ވޯލްޑް ކަޕް ފޮތުގެ ޓައިޓަލް ޕާޓްނަރަކީ ކިޔުޓެކް އެވެ.